16 June 2011

塔上站观

塔上站观黑云者 紧目见月踪
围吾轰之疑为雷 何持静无悚
曾其无旨盲徊也 八道而非足
亦被运跌而飏之 波中迷小孺
为何开愚揽世愤 为何敢再恋
吾意求安愈难安 直至近汝身
则冷风雨雪不怵 因内人爱仡
吾可辞塔达汝也 乃要汝信力
- 郭明正,2011年06月17日

No comments:

Post a Comment